Průzkum trhu

Průzkum trhu

Mystery shopping - tajný zákazník
Mystery shopping - tajný zákazník
200 Kč xmack014 dodání 5 dnů Průzkum trhu  
Mystery shopping - START
Mystery shopping - START
500 Kč Nakupujici dodání 5 dnů Průzkum trhu  
Mystery call/e-mail
Mystery call/e-mail
150 Kč mikedexter dodání 2 dny Průzkum trhu  
já udělám Mystery calling/emailing
já udělám Mystery calling/emailing
250 Kč mAgent dodání 7 dnů Průzkum trhu  
Průzkum trhu
Průzkum trhu
500 Kč micka1 dodání 5 dnů Průzkum trhu  
Průzkum trhu
Průzkum trhu
250 Kč svejdik dodání 10 dnů Průzkum trhu  

1