Ochrana osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost GAMI5 CZ, s.r.o. již od začátku své činnosti zajišťuje ochranu osobních údajů svých uživatelů. Strategickým zájmem společnosti GAMI5 CZ, s.r.o. je zajištění stability, zvyšování kvality služeb platformy, rozvoj korektních vztahů mezi zúčastněnými stranami a rozvoj dobrého jména společnosti.

KManagement společnosti GAMI5 CZ, s.r.o. je odpovědný za odhad rizika a jeho efektivní řízení vzhledem k ochraně aktiv, důležitých pro zajištění funkčnosti organizace. Prvořadým cílem řízení takovýchto rizik je prevence, zvládnutí a zotavení se z bezpečnostních incidentů.

Na ochranu důležitých aktiv, spadajících do vnitřní bezpečnosti, jsme aplikovali bezpečnostní opatření, která přizpůsobujeme poznatkům a potřebám organizace. Při návrhu jsme použili taková technická a organizační opatření, jejichž cílem je:

Jaudelam.cz doručí platbu prodávajícímu až tehdy, když je služba kompletní.

- dostupnost, integrita a spolehlivost systémů řízení,
- chránit citlivé obchodní a osobní údaje před ztrátou, poškozením, odcizením, modifikací a zničením a zachovat důvěrnost zpracovávaných údajů,
- identifikovat potenciální problémy a zdroje narušení a předcházet jim.
- GAMI5 CZ, s.r.o. proto přijala přiměřená technická a organizační opatření s cílem zajistit úroveň bezpečnosti při zpracování osobních údajů (včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – DPIA dokumentace) a zároveň disponuje vypracovaným bezpečnostním projektem, který je pravidelně aktualizovaný a vymezuje rozsah a způsob bezpečnostních opatření, potřebných k eliminaci a minimalizaci hrozeb a rizik působících na informační systémy naší společnosti.

Společnost GAMI5 CZ, s.r.o. zpracovává osobní údaje dotčených osob výhradně v souladu s zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost GAMI5 CZ, s.r.o. je provozovatelem osobních údajů.

GAMI5 CZ, s.r.o. vydává tento dokument, který zahrnuje základní zásady zpracování osobních údajů při poskytování služeb prostřednictvím internetové stránky www.jaudelam.cz (dále jen „Internetová stránka“). GAMI5 CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu a doplnění tohoto dokumentu, přičemž o změnách bezodkladně informuje své obchodní partnery formou zveřejnění změn na Internetových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Všechna práva, výslovně neupravená v tomto dokumentu, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami GAMI5 CZ, s.r.o. a platnými právními předpisy Slovenské republiky.

GAMI5 CZ, s.r.o. vydává tento dokument, který zahrnuje základní zásady zpracování osobních údajů při poskytování služeb prostřednictvím internetové stránky www.jaudelam.cz (dále jen „Internetová stránka“). GAMI5 CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu a doplnění tohoto dokumentu, přičemž o změnách bezodkladně informuje své obchodní partnery formou zveřejnění změn na Internetových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Všechna práva, výslovně neupravená v tomto dokumentu, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami GAMI5 CZ, s.r.o. a platnými právními předpisy Slovenské republiky.

2. DEFINICE POJMŮ

Osobní údaj/osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „zúčastněná osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou je možné identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;

Zúčastněná osoba je osoba, které se osobní údaj týká.

Provozovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s druhými určí účely a prostředky zpracování osobních údajů; v případě, že se účely a prostředky tohoto zpracování stanovují podle právních předpisů Unie a nebo podle právních předpisů členského státu, je možné provozovatele nebo konkrétní kritéria na jeho stanovení určit podle právních předpisů Unie nebo podle právních předpisů členského státu;

Zprostředkovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem provozovatele;

Zájemce je fyzickou nebo právnickou osobou, která využívá nebo plánuje využívat služby poskytované na Internetové stránce; klientem je fyzická osoba či právnická osoba, která přidává nabídku (inzerát) na jaudelam.cz.

Obchodní partner je fyzickou nebo právnickou či fyzickou osobou, která využívá služby poskytované na Internetové stránce za účelem najít vhodný inzerát. Obchodní partner je registrovaným nebo neregistrovaným klientem naší společnosti.

Inzeráty představují služby/produkty, které GAMI5 CZ, s.r.o. poskytuje Obchodním partnerům prostřednictvím Internetové stránky. Mezi Služby poskytované Zájemcům o přidání inzerátu a zajištění inkasní služby z hlediska zpracování osobních údajů patří: možnost prostřednictvím webové stránky jaudelam.cz přidat inzerát na platformu, zajistit prodej daného inzerátu, komunikovat s obchodními partnery přes přímé zprávy, nechat si vyplatit peněžní prostředky prostřednictvím formuláře na stránce. Mezi Služby poskytované Obchodním partnerem z hlediska zpracování osobních údajů patří: zveřejnit inzerát typu „nabídka“, komunikovat se zájemci, získat dodání služby/produktu na základě inzerátu uveřejněného na platformě.

Zpracováním osobních údajů je vykonávání operací nebo souboru operací s osobními údaji, především jejich získávání, shromažďování, šíření, zaznamenávání, uspořádávání, přepracování nebo změna, vyhledávání, prohlížení, přeskupování, kombinování, přemisťování, využívání, uchovávání, blokování, likvidace, poskytování, zpřístupňování/poskytnutí nebo zveřejnění.

Poskytováním osobních údajů je odevzdávání osobních údajů třetí straně, která je dále zpracovává.

Zpřístupňováním osobních údajů je oznámení osobních údajů nebo umožnění přístupu k nim příjemci, který je dále nezpracovává.

Souhlasem zúčastněné osoby je svobodně daný výslovný a srozumitelný projev vůle, kterým zúčastněná osoba na základě poskytnutých informací vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas se prokazuje především zvukovým záznamem nebo obrazovým záznamem nebo zvukově obrazovým záznamem nebo čestným prohlášením toho, kdo poskytl osobní údaje do informačního systému nebo jiným hodnověrným způsobem. Písemný Souhlas se prokazuje dokladem, který potvrzuje poskytnutí Souhlasu. Doklad o Souhlasu obsahuje především údaj o tom, kdo Souhlas poskytl, komu se tento Souhlas dává, za jakým účelem, seznam nebo rozsah osobních údajů a čas platnosti Souhlasu.

Anonymizování osobního údaje je úkon, kterým je osobní údaj upravený do takové podoby, ve které není možné ho přiřadit zúčastněné osobě, které se týká.

3. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje musí být:
 • • zpracovávány zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně ve vztahu k zúčastněné osobě („zákonnost, spravedlnost a transparentnost"),
• získávané na konkrétní určené, výslovně uvedené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s těmito účely („omezení účelu"),
• přiměřené, relevantní a omezené na rozsah, který je nezbytný vzhledem k účelům, pro které se zpracovávají ("minimalizace údajů"),
 • • správné a podle potřeby aktualizované; musí být přijata všechna nezbytná opatření, aby se zajistilo, že se osobní údaje, které jsou nesprávné z hlediska účelů, pro které se zpracovávají, jsou neprodleně vymazány nebo opraveny („správnost"),
 • • uchovávané ve formě, která umožňuje identifikaci zúčastněných osob do té doby, dokud je to nutné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají („minimalizace uchovávání"),
 • • zpracované způsobem, který zaručuje přiměřenou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím přiměřených technických nebo organizačních opatření („integrita a důvěrnost").
 • • Provozovatel je odpovědný za soulad s výše uvedenými zásadami a musí umět tento soulad prokázat („odpovědnost").

Zpracování osobních údajů je zákonné pouze tehdy a pouze v tom rozsahu, kdy je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • • zúčastněná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely,
 • • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zúčastněná osoba nebo aby se na základě žádosti dotyčné osoby provedla opatření před uzavřením smlouvy,
 • • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele,
 • • zpracování je nezbytné, aby se ochránily životně důležité zájmy zúčastněné osoby nebo jiné fyzické osoby,
 • • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,
 • • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody zúčastněné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je zúčastněnou osobu dítě.

Provozovatel je dále povinný zejména:

 • • před zahájením zpracování osobních údajů vymezit účel zpracování osobních údajů; účel zpracování osobních údajů musí být jasný, vymezený jednoznačně a konkrétně a musí být v souladu s Ústavou České republiky, ústavními zákony, zákony a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,
 • • určit podmínky zpracování osobních údajů tak, aby neomezil právo zúčastněné osoby stanovené zákonem, získávat osobní údaje výhradně na vymezený nebo stanovený účel, je nepřípustné získávat osobní údaje pod záminkou jiného účelu zpracování nebo jiné činnosti,
 • • zajistit, aby se zpracovávaly pouze takové osobní údaje, které svým rozsahem a obsahem odpovídají účelu jejich zpracování a jsou nezbytné k jeho dosažení,
 • • zajistit, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny; je nepřípustné sdružovat osobní údaje, které byly získány zvlášť pro rozdílné účely,
 • • zajistit, aby shromážděné osobní údaje byly zpracovávány ve formě umožňující identifikaci zúčastněných osob po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování,
 • • zlikvidovat, případně anonymizovat ty osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil; po skončení účelu zpracování je možné osobní údaje dále zpracovávat jen v nezbytném rozsahu pro účely historického výzkumu, vědeckého výzkume a vývoje nebo pro statistické účely. Během zpracování osobních údajů pro účely podle předchozí věty, je Provozovatel povinen je označit a anonymizovat.

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA INTERNETOVÉ STRÁNCE

Osobní údaje v profilech Zájemců a Obchodních partnerů

Mezi Služby poskytované Zájemcům patří možnost využít obchodní platformu a inkaso pohledávek. Za tímto účelem vyplní a souhlasí s Rámcovou smlouvou o poskytnutí obchodní platformy a inkasu pohledávek (dále jen „smlouvy“). Smlouvy obsahují údaje, které se dle Nařízení a Zákona považují za Osobní údaje. Proto tyto Osobní údaje mohou být zpracovány pouze se souhlasem Zúčastněné osoby. Zúčastněná osoba před uložením smlouvy prohlašuje, že všechny jí uvedené Osobní údaje jsou pravdivé a dává svůj souhlas společnosti GAMI5 CZ, s.r.o. se zpracováním svých Osobních údajů.

Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnutí platformy a inkasa pohledávek Zúčastněné osobě. GAMI5 CZ, s.r.o. na základě souhlasu Zúčastněné osoby a za účelem uvedeným v předchozí větě, je oprávněna Osobní údaje uvedené ve smlouvě použít pro účely účetnictví, vystavení faktury nebo zálohové faktury jménem Zájemce, poskytnout tyto údaje Obchodním partnerům v případě vystavení potřebných dokladů na základě uzavřené transakce ve formě faktury, zálohové faktury či dobropisu.

Osobní údaje uvedené ve smlouvě Zúčastněné osoby se zpřístupňují/poskytují Obchodním partnerům v rámci počítačové sítě internet prostřednictvím Internetové stránky, a to po dobu 10 let ode dne realizace transakce. Po ukončení výše uvedené doby budou Osobní údaje uvedené ve faktuře nepřístupné. Doba vychází z externích ustanovení o archivaci daňových dokladů podle Zákona o archivech a registracích 395/2002 Sb.

Po uplynutí 10letého období ode dne vystavení faktury Zájemci, vytvořené na Internetové stránce www.jaspravim.sk, budou údaje definitivně anonymizované a dále využívané výhradně pro statistické účely. Zpřístupnění/Poskytnutí faktury/zálohové faktury není možné na základě rozhodnutí Zúčastněné osoby kdykoli ukončit a obnovit. Na základě písemné žádosti Zúčastněné osoby je GAMI5 CZ, s r.o. povinná údaje nepotřebné pro fakturu/zálohovou fakturu - email, telefonní číslo, pokud byly uvedeny, definitivně vymazat.

Smlouvy, faktury, zálohové faktury, dobropisy uložené zahrnují: příjmení/název/obchodní jméno; bydliště/místo podnikání/sídlo; datum narození/IČO; DIČ; IČ DPH, číslo bankovního účtu. Společnost GAMI5 CZ, s.r.o. uvedení dalších údajů nepožaduje. GAMI5 CZ, s.r.o. v žádném případě nepožaduje od Zájemce nebo Obchodního partnera uvedení údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů, definované v čl. 9 Nařízení nebo § 16 Zákona.

Účelem zpracování osobních údajů pro Obchodní partnery je využití omezené na vystavení dokladů (zálohová faktura, faktura, dobropis) vystavených na základě jejich souhlasu při vytvoření objednávky. Obchodní partner osobní údaje získané prostřednictvím Internetové stránky není oprávněný využívat pro jiný účel.

GAMI5 CZ, s.r.o. prostřednictvím Internetové stránky poskytne informace podle čl. 13 Nařízení a § 19 Zákona zúčastněným osobám. Přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro GAMI5 CZ, s.r.o. je souhlas zúčastněné osoby.

Obchodní partner je po získání osobních údajů povinen podle čl. 14 Nařízení a § 20 zákona plnit svoji oznamovací povinnost vůči zúčastněné osobě.

Informace týkající se smluvního vztahu mezi GAMI5 CZ, s.r.o. a Obchodním partnerem, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami jaudelam.cz, jsou zveřejněny na Internetové stránce a jsou veřejně dostupné zúčastněným osobám. (https://www.jaudelam.cz/obchodni-podminky).

Komunikace přes zprávy na jaudelam.

Mezi Služby poskytované Zájemcům a Obchodním partnerům patří i možnost Komunikovat prostřednictvím Internetové stránky přes interní zprávy s jinými Zájemci a Obchodními partnery. Tato služba je dostupná pouze po registraci vytvořené na Internetové stránce. Registrace na internetové stránce se vytváří prostřednictvím e-mailové adresy.

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Nařízení a Zákona e-mailová adresa může být osobním údajem, je nezbytné, aby Zúčastněná osoba pro vytvoření své registrace poskytla souhlas se zpracováním osobních údajů. E-mailová adresa slouží pro aktivaci a správu registrace vytvořené na Internetové stránce; zpracování osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy je technicky nezbytné pro vytvoření registrace na Internetové stránce. Souhlas je dán na dobu určitou na dobu 3 let.

Platforma vysloveně zakazuje sdílení osobních údajů v interních zprávách. Proto za případné sdílení těchto údajů je zodpovědný výlučně Zájemce, pokud je uvede v dané zprávě.

Cookies

Cookies - jsou malé soubory, které se stěhují do zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon atd.) během používání Internetové stránky. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost Internetové stránky. Cookies obecně nemají žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstanou v zařízení i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookies.

Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě Internetové stránky. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím Internetové stránky, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, ze které se připojil na Internetovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam, jsou některé cookies stanoveny reklamním systémem třetích stran, jako je Google Adsense. Toto je možné vypnout v účtu Google. Počítač je možné nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou funkční.

5. PRÁVA ZÚČASTNĚNÝCH OSOB

Provozovatel přijme vhodná opatření s cílem poskytnout zúčastněné osobě veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení a všechna oznámení podle článků 15 až 22 a článku 34 Nařízení, která se týkají zpracovávání, a to ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně a jednoduše, a to zejména v případě informací určených zvlášť dítěti. Informace jsou poskytovány písemně nebo jinými prostředky, včetně v případě potřeby elektronickými prostředky. Pokud o to požádala zúčastněná osoba, informace mohou být poskytnuty ústně za předpokladu, že se prokázala totožnost zúčastněné osoby jiným způsobem.

Zúčastněná osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace: účely zpracování:

 • • kategorie použitých osobních údajů;
 • • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté, zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace;
 • • pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro její určení;
 • • existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se zúčastněné osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti takovémuto zpracování;
 • • právo podat stížnost kontrolnímu orgánu;
 • • pokud osobní údaje nebyly získány od zúčastněné osoby, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;
 • • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování.
 • • Zúčastněná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má zúčastněná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.

Zúčastněná osoba je oprávněná požádat společnost GAMI5 CZ, s.r.o. o výmaz svých osobních údajů. Všechny souhlasy ke zpracování osobních údajů poskytnuté Společnosti GAMI5 CZ, s.r.o. jsou odvolatelné. Svoji žádost pošlete na e-mailovou adresu: kontakt@jaudelam.cz

Kontrolním orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR. Zúčastněná osoba je oprávněná podat stížnost na dohlížitele. V případě dotazů prosím kontaktovat odpovědnou osobu za zpracování osobních údajů: Gabriel Števko, kontakt@jaudelam.cz
V Břeclav, dne 18.05.2018